logo-type

mevzuat

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği - 16 Eylül 2005 (Yeni)


Yönetmelik

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar

Sicil Gazetesi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin yayımlanması ve idare şekli, giderlerinin karşılanması, gelirlerinin tahsili ve sarfı, ilan tarifesi, kayıtlarının tutulması, muamelat ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi usul ve esasları ile gazetenin çıkarılmasına ait esasları tespit, yayım işlemlerini gözetmek, denetlemek ve Bakanlık ile Konfederasyon arasındaki müşterek çalışmaları koordine etmek üzere kurulan komitenin  çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 70 inci maddesine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetimi altında, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veritabanı kullanılarak Internet ortamında yayımlanacak Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesini kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5362 sayılı Kanunun 70 ve 75 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             Gazete: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesini,

             Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunu,

             Sicil: Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüklerini,

             Müdürlük: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi Müdürlüğünü,

             Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı: Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının işlemlerinin ve verilecek hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemi,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gazetenin Yönetimi

             Gazetenin yayımlanması ve denetimi

             Madde 5 — Sicile kayıt edilen ve ilanı gereken hususlar, Bakanlığın gözetim ve denetimi altında Konfederasyon tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı kullanılarak elektronik ortamda Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayımlanır.

             Komite

             Madde 6 — Gazetesinin çıkarılmasına ilişkin esasları tespit, yayım işlerini sevk ve idare etmek ve Bakanlık ile Konfederasyon arasındaki çalışmaları koordine etmek üzere Sicil Gazetesi komitesi kurulmuştur. 

             Komite, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü ve genel müdür yardımcıları ile Konfederasyon genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı ve Sicil Gazetesi müdüründen oluşur. Komite ayda en az bir defa veya başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

             Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. Müsteşarın bulunmadığı toplantılarda, müsteşar yardımcısı, onun da bulunmaması halinde genel müdür toplantıya başkanlık eder.

              Komite üyelerine, gazete gelirlerinden karşılanmak üzere huzur hakkı verilir. Huzur haklarının net aylık miktarı, onaltıyaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarıdır.

             Gazete müdürlüğü

             Madde 7 — Gazetenin basımı, yayımı, dağıtımı, arşivlenmesi, gazetede  yayımlanan bilgilerin ve diğer lüzumlu kayıtların tutulması ve gazete ile ilgili her türlü işin yönetimi ve takibi Gazete Müdürlüğünün sorumluluğundadır.

             Müdürlük; Komite tarafından alınan kararların eksiksiz olarak uygulanmasıyla görevlidir ve bünyesinde hizmetlerin gerektirdiği sayıda personel istihdam edilir.

             Müdürlük, faaliyetine ilişkin konulardaki resmi makamlar ile gerçek ve tüzel kişilerle  yazışmalarını Konfederasyon vasıtasıyla yapabilir.

             Konfederasyon gazetenin yayımlanması ile ilgili hizmetlerin bir kısmını veya tamamını kendisi yapar veya yaptırır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gazetenin Gelir ve Giderleri

             Gazetenin gelirleri

             Madde 8 — Gazetenin gelirleri, gazetede yayımlanacak ilanların ücreti ile gazetenin satış bedelinden meydana gelir.

             Gazetenin satış bedeli ile gazetede yayımlanacak ilan ücretleri, Komitenin teklifi ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirlenir. Tarifede yapılacak değişiklikler, tarifenin gazetede yayımlandığı tarihten ongün (10) gün sonra yürürlüğe girer.

             Gazete ilan ücretleri sicil müdürü tarafından elektronik ortamda tahsil edilir ve gazete hesabına elektronik ortamda aktarılır.

             Sicil müdürü tarafından öldüğü belirlenen ve varisleri tespit edilemeyen esnaf ve sanatkârların sicil kayıtlarının silinmesi ve bu hususun Sicil Gazetesinde ilanı doğrudan ve ücretsiz olarak yapılır.

             Gazetenin giderleri

             Madde 9 — Gazetenin giderleri, gazetenin yayımlanması için yapılan harcamalar ve gazetenin yayımlanıp arşivlendiği Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı giderleri ile Komite üyelerine ödenen huzur hakları, komite kararıyla yapılacak eğitim, araştırma, inceleme giderleri, personel ve diğer idare masraflarından oluşur.

             Muhasebe

             Madde 10 — Gazetenin muhasebesi Konfederasyon Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre Konfederasyon Muhasebe Müdürlüğünce ayrı bir hesapta tutulur.

             Gazetenin mali sorumluluğu, kâr ve zararı Konfederasyona aittir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlanlar

             İlanların yayımı ve muhtevası

             Madde 11 — Gazetede, mevzuatın sicile tescilini zorunlu kıldığı hususlar yayımlanır.

             Gazetede yayımlanacak ilanlar, sicil tarafından gazetenin internet ortamında Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veritabanındaki modülüne elektronik ortamda gönderilir. Bu husustaki düzenlemeler Bakanlık tarafından yapılır.

             Yayımlanması zorunlu olmayan ilanlar ile özel ilanlar, yayımlanması zorunlu olan ilanlardan sonra gelmek şartıyla, ücreti ödenmek kaydıyla ve Komite tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde gazetede yayımlanabilir.

             İlan bedelleri ve gazete ücretleri sicil tarafından işlemin yapıldığı anda gazetenin banka hesabına aktarılır. Bu husustaki düzenlemeler Bakanlık tarafından yapılır.

             Bedeli tam olarak ödenmeyen ilanlar yayımlanmaz ve ilgililere iade olunur.

             İlanların yayımlanma süresi

             Madde 12 — Gazete müdürlüğüne gönderilen ilanlar geldiği andan itibaren en geç iki gün  içinde gazetede yayımlanır.

             İlanın yayımlanmaması müdürlüğün ihmal ve kusurundan doğmuşsa ilgililerin kanıtlanmış zararı sorumlulara rücu edilmek kaydıyla Konfederasyonca ödenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gazetenin Arşivlenmesi ve Dağıtımı

             Gazetenin arşivlenmesi

             Madde 13 — Müdürlük, gazetenin her sayısını, görüntü olarak erişebilmeye ve aslına uygun olarak çoğaltmaya imkan tanıyan sistemle elektronik ortamda arşivler.

             Arşivlenen gazeteler, resmi dairelerin ve gazete müdürlüğünce ilgisi olduğu kanısına varılan diğer ilgililerin tetkikine açık tutulur.

             Sicil Gazetesinin elektronik ortamda yayımlanmaya başlanmasından önce yayımlanmış nüshaları Bakanlık ve Konfederasyonun gözetim ve işbirliğinde elektronik ortama aktarılır.

             Mahkemeler, resmi makamlar ve ilgililerce istenen nüshalar Müdürlükçe veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan sicil tarafından onaylanarak istek sahiplerine verilir.

             Gazetenin dağıtımı

             Madde 14 — Gazetenin ilgili sayfaları, talep eden resmi makamlara il düzeyinde sicil, ülke genelinde ise müdürlük tarafından ücretsiz olarak verilir.

             Gazetenin ilgili sayfası, ilan sahiplerine ve Bakanlığın lüzum göstereceği makam ve mercilere sicil tarafından bedelsiz olarak verilir.

             İlan sahibi iki nüshadan fazla talepte bulunursa, bedelini sicile ödemek suretiyle sicilden alabilir.

             Sicil bu nüshaları elektronik ortamda alır ve onaylamak suretiyle ilgililerine verir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Gelen ve giden evrak

             Madde 15 — Müdürlükçe, gelen ve giden evrak defteri ile gerekli görülen diğer yardımcı defterler tutulur. Bu defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde, bunlara ilişkin kayıtlar yedeklenerek saklanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             Madde 16 — 24/11/1983 tarihli ve 18231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini  Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.