logo-type

mevzuat

Esnaf ve Sanatkâr İle Tacir Ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar ( BKK 2007/12362 ) 21 Temmuz 2007 (Yeni)


BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12362

             Ekli “Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun kararına dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8/6/2007 tarihli ve 2051 sayılı yazısı üzerine, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                      A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                   B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                              M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                      M. BAŞESGİOĞLU               İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı              Sağlık Bakanı V.               Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                         A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                           A. KOÇ                                      O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

ESNAF VE SANATKÂR İLE TACİR VE SANAYİCİNİN

AYRIMINA İLİŞKİN KARAR

             Esnaf ve sanatkâr ile tacir ve sanayicinin ayrımı

             MADDE 1 – (1) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 63 üncü maddesi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 12 nci ve 17 nci maddelerinin uygulaması bakımından;

             a) Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun tespit edeceği ve Resmî Gazete’de yayımlanacak esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların esnaf ve sanatkâr sayılmaları ile esnaf ve sanatkâr siciline ve dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilmeleri,             

             Ancak, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıt için zorlanmaması, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların ise kayıtlarının, esnaf ve sanatkâr sicili marifetiyle ticaret siciline aktarılması,

             b) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve bu Kararın (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesindeki odalara kaydedilmeleri,

             kararlaştırılmıştır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat        

             MADDE 2 – (1) 25/1/1986 tarihli ve 86/10313 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük 

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 –(1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.