logo-type

mevzuat

Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği 19 Aralık 2010


19 Aralık 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27790

YÖNETMELİK

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan:

MESLEK EĞİTİMİ FONU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Meslek Eğitimi Fonunun yönetimi, kaynakları, kullanılması ve uygulamaların denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 73 üncü maddesi gereğince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu bünyesinde kurulan Meslek Eğitimi Fonunu kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 73 üncü maddesi ile 75 inci maddesinin (j) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

             a) Birlik: Esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerini,

             b) Federasyon: Esnaf ve sanatkârlar federasyonlarını,

             c) Fon: Konfederasyon bünyesinde kurulan Meslek Eğitimi Fonunu,

             ç) Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,

             d) METEM: Odalar, birlikler, federasyonlar ve Konfederasyonun özellikle alt yapısı yeterli olmayan işyerlerinin yeterli düzeyde veremedikleri pratik meslek eğitiminin noksanlıklarını tamamlamak başta olmak üzere, meslek edindirme, meslek geliştirme, teknoloji eğitimleri gibi eğitimlerin verilmesi amacıyla kurdukları, mesleki eğitim ve teknoloji merkezlerini,

             e) Oda: Esnaf ve sanatkârlar odalarını,

             f) Yönetim Kurulu: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim, Görev, Yetki ve Sorumluluk, Denetim

             Fonun yönetimi

             MADDE 5 – (1) Fonun idaresi; Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

             Konfederasyon Yönetim Kurulunun Fona ilişkin görev ve yetkileri

             MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulunun Fona ilişkin görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Fonun idaresini sağlamak.

             b) Konfederasyon ve alt teşkilat birimlerinin düzenleyecekleri eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak, Fondan destek istemek amacıyla yapacakları başvuruları, gerektiğinde yerinde incelemek suretiyle değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

             Fon ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi

             MADDE 7 – (1) Fon ile ilgili iş ve işlemlerden;

             a) Fonun sekreterya hizmetleri, alt teşkilat birimlerinin eğitim bütçelerinin oluşturulup Konfederasyona ulaştırılması ile ilgili işlemler, alt teşkilat birimlerinin düzenleyecekleri eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak Fondan destek istemek amacıyla yapacakları başvuruların Yönetim Kurulunca değerlendirilmesini müteakip, alınan kararların ilgili kuruluşlara bildirilmesi ile ilgili işlemler ve bu konularla ilgili olarak Yönetim Kurulunca belirlenecek diğer işlemler Eğitim ve Planlama Müdürlüğünce,

             b) Fonun gelirlerini takip ve tahsil etmek, giderlerin ödenmesini sağlamak, muhasebe ve kayıt işlerini yürütmek, Fonun nakit ve benzeri varlıklarının muhafazası ve idaresi için gerekli tedbirleri almak ve kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlamakla ilgili işlemler ve bu konularla ilgili olarak Yönetim Kurulunca belirlenecek diğer işlemler Muhasebe Müdürlüğünce,

             yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fonun Kaynakları, Gelirlerin Takip ve Tahsili

             Fonun kaynakları

             MADDE 8 – (1) Fonun kaynakları, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 73 üncü maddesinde sayılan;

             a) Konfederasyon bütçesine her yıl fon için konulacak ödenekler,

             b) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının eğitim bütçelerinden ödeyecekleri paylar,

             c) Yapılacak bağışlar ve diğer gelirlerden,

             oluşur.

             (2) Odalar, birlikler ve federasyonlar yıllık olarak ayırdıkları eğitim bütçelerinin beşte birini, Konfederasyon ise varsa daha önceden kullanılmış olan borçları mahsup edilerek tamamını, hesap yılını takip eden Mart ayı sonuna kadar Fon hesabına aktarırlar.

             Fon hesabı

             MADDE 9 – (1) Fona ait bütün gelirler Yönetim Kurulu tarafından bankada açılacak hesaplarda toplanır. Yapılacak bütün işlem, harcama ve tasarruflar bu hesaplardan izlenir. Fonun gelirleri ve giderleri Konfederasyon tüzel kişiliği adına toplanır ve sarf edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fon Kaynaklarının Kullanılması

             Fonun kullanımı

             MADDE 10 – (1) Fonda toplanan kaynak sadece esnaf ve sanatkârlara mesleki eğitim verilmesi ile bu eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kullanılır. Fondan tahsisler, yıllık bütçe harcama planına uygun olarak yapılır. Harcama planının hazırlanmasında Fona yöneltilen taleplerle birlikte, yasal görevler ve işbirliği anlaşmaları ve protokolleri dikkate alınır.

             Fon harcamaları

             MADDE 11 – (1) Fon kaynakları:

             a) METEM’lerin kurulması, donatılması ve işletilmesi, kurulmuş olanların desteklenmesi ve teşvikinde,

             b) Konfederasyon ve alt teşkilat birimlerinin METEM’ler dışındaki mesleki eğitim faaliyetlerinin gerekli görülmesi halinde desteklenmesinde,

             c) Mesleki ve teknik eğitim metot ve araçlarının araştırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, mesleki eğitimle ilgili her türlü yayının hazırlatılması, çoğaltılması, tercümesi, satın alınması ve dağıtılmasında,

             ç) Konfederasyon tarafından düzenlenecek eğitim amaçlı kurs, seminer, toplantı, konferans, şura vb. faaliyetlerin giderlerinin karşılanmasında,

             d) Esnaf sanatkârlara verilecek meslek eğitimi ve bu eğitimin geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda görev alacak yönetici ve eğitim personelinin niteliklerinin yükseltilmesi için yurt içi ve yurt dışı eğitimlerinde,

             e) Konfederasyonla yapılan işbirliği protokolü gereğince, Konfederasyon veya alt kuruluşları ile işbirliği içinde mesleki eğitim yapan kuruluşların teşvikinde,

             f) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak kutlama etkinliklerinin giderlerinin karşılanmasında,

             kullanılır.

             Mal ve hizmet alımları

             MADDE 12 – (1) Fondan yapılacak mal ve hizmet alımları ile inşaat taahhüt işleri ve bakım onarım işlerinin yapılmasında 29/1/1999 tarihli ve 23595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 13 – (1) 27/12/1991 tarihli ve 21094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.