logo-type

mevzuat

Esnaf ve Sanatkârlar odalarının unvan değişikliğine ilişkin tebliğ 13 Kasım 2015


Resmi Gazete Tarihi: 13.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29531

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar odalarının unvan değişikliklerinde uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, esnaf ve sanatkârlar odaları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 10 uncu ve 58 inci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı: Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının işlemlerinin ve verilecek hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemi,

c) Birlik: Esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerini,

ç) Genel Müdürlük: Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünü,

d) İhtisas odası: Aynı meslekte faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmuş oldukları esnaf ve sanatkârlar odalarını,

e) Kanun: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu,

f) Karma oda: İhtisas odası kurabilecek sayıya ulaşamayan değişik mesleklerdeki esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek kuracakları odaları,

g) Oda: Esnaf ve sanatkârlarca kurulan ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını,

ifade eder.

Unvan değişikliği

MADDE 4 – (1) Odaların unvan değişikliği; yönetim kurulunun kararı, Bakanlığın izni ve genel kurulun kabulüyle gerçekleşir.

(2) Odaların ihtisas yapısını bozacak şekilde unvan değişikliği yapılamaz.

(3) Odaların unvan değişikliğinde, aşağıdaki kriterler aranır:

a) Talep edilen unvanın, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun Kararında belirlenen meslek koluna uygun olması.

b) Çalışma bölgesi içerisinde, faaliyet konusu aynı olan bir ihtisas odasının bulunmaması.

c) Talep edilen unvanla ilgili meslekteki esnaf ve sanatkârların çoğunluğunun, unvan değişikliğini talep eden odaya kayıtlı olması.

ç) Odanın, unvan değişikliğine konu meslekteki aktif üye sayısının, Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen esnaf ve sanatkâr sayısından fazla olması.

Ön izin ve genel kurul süreci

MADDE 5 – (1) Oda, unvan değişikliği talebine ilişkin yönetim kurulu kararını ve EK’te yer alan beş adet onaylı tadil metnini bağlı bulunduğu birliğe gönderir. Birlik, unvan değişikliği talebini kendi görüşü ile birlikte on gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir. Birliğin bu sürede talebi iletmemesi halinde oda, doğrudan Genel Müdürlüğe başvurabilir.

(2) Genel Müdürlük, unvan değişikliğine ilişkin talebi, 4 üncü maddeye göre bir ay içerisinde değerlendirir. Genel Müdürlük; uygun görülen talep için ön izni, talebin uygun görülmemesi halinde ise red gerekçesini oda ve birliğe bildirir.

(3) Bakanlıkça ön izin verilen unvan değişikliği, oda tarafından yapılacak ilk genel kurulun gündeminde yer alır ve üyelerin bilgisine sunulur. İlan edilen gündemde yer almadıkça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi unvan değişikliği genel kurulda görüşülemez.

(4) Unvan değişikliğinin kabulü için genel kurul toplantısına katılacaklar listesinde yer alan üyelerin yarısından fazlasının kararı gerekir.

(5) Genel kurul tutanakları ve gündem, ilgili oda tarafından bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Genel Müdürlük, unvan değişikliğine ilişkin tutanakları gündem ve karar çoğunluğu yönüyle inceler. Unvan değişikliğinin Kanun ve bu Tebliğe uygun şekilde kabul edildiğinin anlaşılması halinde odanın unvanı, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında değiştirilir.

(7) Unvan değişikliğinin, Bakanlık izninden sonraki ilk genel kurul toplantısında görüşülmemesi veya genel kurulda toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak kabul edilmemesi halinde, daha sonra yapılacak genel kurul toplantılarında unvan değişikliğinin görüşülebilmesi için sürecin yeniden başlatılması gerekir.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı olan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genelge, tamim, talimat ve benzeri görüşlerinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Uygulama

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili tereddüt oluşması halinde, Genel Müdürlüğün görüşü doğrultusunda hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.