logo-type

mevzuat

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma usulü ve düzenlenecek Raporlar hakkında tebliğ 20 Kasım 2015


20 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29538

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINDA DENETİM

KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK

RAPORLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları denetim kurullarının çalışma usulünü ve denetim kurullarınca düzenlenen raporların usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşları olan birlik, federasyon ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 12 nci, 23 üncü, 31 inci, 40 ıncı, 55 inci ve 58 inci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı: Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının işlemlerinin ve verilen hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemi,

c) Birlik: Esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerini,

ç) Denetim kurulu: Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonun denetim kurullarını,

d) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları (meslek kuruluşu): Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,

e) Federasyon: Esnaf ve sanatkârlar federasyonlarını,

f) Kanun: Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu,

g) Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,

ğ) Oda: Esnaf ve sanatkârlarca kurulan ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim Periyodu ve Genel İlkeler

Denetim periyodu

MADDE 5 – (1) Denetim kurulu, meslek kuruluşunun hesap ve işlemlerini Kanun ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde denetler.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan denetimden ayrı olarak, meslek kuruluşunun olağan iki genel kurulu arasındaki dört yıllık döneme ilişkin hesap ve işlemleri denetim kurulu tarafından denetlenir. Düzenlenen rapor, denetim kurulu raporu olarak genel kurula sunulur. Söz konusu raporun kapsamı, denetim kurulunun seçildiği yılın 1 Ocak günü ile bir sonraki seçimin yapıldığı tarihten önceki yılın 31 Aralık günü arasındaki dört yıllık dönemdir.

Denetim kurulu raporlarına ilişkin genel ilkeler

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde öngörülen aylık ve dört yıllık dönemlere ilişkin denetimler, denetim kurulu üyeleri tarafından birlikte veya konu itibariyle ve işbölümü içerisinde tek olarak yapılabilir. Ancak, denetim sonucunda düzenlenen raporlar, kurul olarak ve salt çoğunlukla karara bağlanır ve raporun tüm sayfaları denetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyen üyelerin şerhleri karara yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri karara eklenir.

(2) Denetim kurulu tarafından tanzim edilen raporlarda, incelemenin ait olduğu dönem veya tarih aralığı ile türü ve raporun düzenlenme tarihi belirtilir, ihtiyaç görülen istatistiki bilgilere yer verilir.

(3) Raporlar, meslek kuruluşunun tüm işlem ve hesaplarını kapsayacak ve bu Tebliğde öngörülen hususları ihtiva edecek şekilde ayrıntılı bilgiler içerir.

(4) Raporlar sade, açık ve anlaşılır bir dille yazılır ve bu raporlarda mümkün olan en basit kavram ve terimler kullanılır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılır.

(5) Raporlarda; gerçeğe aykırı, yanıltıcı, abartılı veya üyeler ve diğer kişiler nezdinde yanlış kanaat uyandırıcı ifadelere yer verilemez.

(6) Denetim kurulu, bu Tebliğde öngörülen hususlar dışında, gerekli gördüğü konuları da ilave olarak inceleyebilir ve bunların sonuçlarına raporlarda yer verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kuruluna Sunulacak Rapor

Denetim konuları

MADDE 7 – (1) Yönetim kurulu ve meslek kuruluşu personeli, denetlenen döneme ilişkin mizan cetvelini, defterleri ve talep edilen diğer bilgi ve belgeleri denetim kuruluna verir.

(2) Denetim kurulunca yapılan denetimlerde asgari olarak;

a) Odaya kaydolan ve kaydını sildiren üyelere ilişkin işlemlerin Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve anılan maddelerde belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı, üyelik kaydına ve oda kaydının silinmesine ilişkin ilgili oda yönetim kurulunun zamanında karar alıp almadığı,

b) Odalarda üye kayıtlarının Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında, eksiksiz, doğru ve yeterli bilgileri haiz şekilde tutulup tutulmadığı, söz konusu bilgilerde gerekli güncellemenin zamanında yapılıp yapılmadığı,

c) Meslek kuruluşunun evrak ve arşiv hizmetleri kapsamında yapılan işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı,

ç) Meslek kuruluşu personeline ait bilgilerin, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncel olarak tutulup tutulmadığı, istihdam edilecek personelin işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında bildirilip bildirilmediği, ayrıca özlük dosyalarında personele ilişkin görev istek formu, sabıka belgesi, atama, yükselme, izin, disiplin cezası ve fazla mesai gibi belgelerin bulunup bulunmadığı,

d) Denetlenen dönem içerisinde genel sekreter ve genel sekreter yardımcılığına atama yapılmışsa atananların Kanunun 57 nci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı,

e) Meslek kuruluşu yönetim kurulunun en az ayda bir toplanıp toplanmadığı, toplantı çağrısının üyelere yazılı olarak yapılıp yapılmadığı, bu toplantılarda toplantı ve karar nisaplarına uyulup uyulmadığı, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler hakkında gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı ve bunların yerine yedek üyelerin çağrılıp çağrılmadığı,

f) Genel sekreterin tek başına yetkili olduğu hâller hariç olmak üzere giderlerin başkan veya vekili ile genel sekreterin ortak imzasıyla yapılıp yapılmadığı, meslek kuruluşu adına yazılan yazıların da aynı şekilde imzalanıp imzalanmadığı,

g) Meslek kuruluşuna ait para ve kıymetli evrakın kasada saklanıp saklanmadığı,

ğ) Kasada, yönetim kurulu kararı gereği olması gereken tutardan fazla para bulundurulup bulundurulmadığı ve paranın ilgili banka hesaplarına yatırılıp yatırılmadığı,

h) Çalışılmakta olan banka şubeleriyle aylık ekstreler alınmak suretiyle hesap mutabakatının her ay sonunda düzenli olarak yapılıp yapılmadığı,

ı) Tahsil ve tediye fişlerinin günlük düzenlenerek, bu fişlerin muntazam bir şekilde kasa defterine işlenip işlenmediği, tanzim edilen ilgili evrak kayıtlarının süresi içinde ilgili deftere intikalinin sağlanıp sağlanmadığı,

i) İhtiyaca göre alınan demirbaş malzemelerin demirbaş defterine gününde ve düzenli bir şekilde işlenip işlenmediği ve mevcut demirbaşların demirbaş defterindeki sıra numarasına göre numaralandırılıp numaralandırılmadığı,

j) Birlik yönetim kurulunun odalardan gelen esnaf ve sanatkârlara ait şikâyetleri inceleyip incelemediği ve neticelendirip neticelendirmediği ya da gerek görülmesi halinde konuyu Konfederasyona intikal ettirip ettirmediği,

k) Birliklerde birlik genel sekreterinin birliğe üye odaların genel sekreterleri ile temmuz ve aralık aylarında, birlik başkanının gözetiminde yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı yapıp yapmadığı,

l) Verilen hizmet ve onaylanan belgelerden ne kadar ücret alındığı ve alınan ücretlerin mevzuata ve Konfederasyon tarafından belirlenen tarifelere uygun olup olmadığı,

incelenir.

(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan denetimlerde ayrıca denetim kurulları, kayıt ücreti ve yıllık aidatların/katılma paylarının zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol eder ve buna ilişkin tespit ve değerlendirmeleri ile kayıt ücreti ve yıllık aidata/katılma payına ilişkin Kanunda ve 14/2/2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara riayet edilip edilmediğini raporunda belirtir.

(4) Denetim kurulu, denetlenen dönem içerisinde en az bir defa meslek kuruluşunun nakit mevcudu ile menkul kıymetlerini; sayım yapmak, kayıtlarla karşılaştırmak ve ihtiyaç duyulan diğer yöntemleri tatbik etmek suretiyle kontrol eder. Ulaşılan sonuçlara raporda yer verilir ve düzenlenen tutanaklar bu rapora ek yapılır.

Raporun sunulması

MADDE 8 – (1) Aylık denetimlerin sonuçlarını gösteren raporlar;

a) 1 Ocak-31 Mart,

b) 1 Nisan-30 Haziran,

c) 1 Temmuz-30 Eylül,

ç) 1 Ekim-31 Aralık,

tarihleri arasını kapsayacak şekilde nisan, temmuz, ekim ve ocak aylarının on beşinci gününün mesai bitimine kadar bir yazı ekinde yönetim kuruluna sunulur.

(2) Raporun sunumu için öngörülen son günün tatil gününe denk gelmesi halinde ilgili raporun sunulma tarihi, tatili takip eden ilk iş günüdür.

Rapora ilişkin yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Denetim kurulu tarafından sunulan rapor yönetim kurulunun ilk toplantısında müzakere edilir, tespit ve öneriler doğrultusunda gerekli tedbir ve kararlar alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurula Sunulacak Rapor

Genel kurula sunulacak raporun içeriği

MADDE 10 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan denetimler sonucunda düzenlenen genel kurula sunulacak denetim kurulu raporu, aşağıda belirtilen bölüm ve konuları içerecek şekilde düzenlenir.

a) Kuruluş işlemleri bölümü

1) Yeni kurulan meslek kuruluşlarında, kuruluş işlemleri için yapılan harcamalar ve buna ilişkin muhasebe işlemleri ile üye kayıtları incelenir, kuruluş işlemlerinde mali ve üyelik açısından herhangi bir usulsüzlük bulunup bulunmadığı raporda belirtilir. Ayrıca inceleme sonucunda oda kuruluşunun iptalini gerektirecek nitelikteki hususların tespiti halinde ise durum ivedilikle Bakanlığa bildirilir.

2) Kurulan odanın üyeleri arasında olup diğer odalardan ayrılmış olanların eski odalarındaki üyeliklerinin sona erip ermediği ve dosyalarının üyesi oldukları yeni kurulan odaya devredilip devredilmediği açıklanır.

b) Organ üyelikleri bölümü

1) Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin, Kanunun 7 nci maddesinde yer alan üyelik şartları ile 50 ncimaddesinde öngörülen organ üyeliğine seçilme şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin yapılan araştırma neticesine yer verilir.

2) Yönetim kurulu üyeleri hakkında, meslek kuruluşunu zarara uğratıcı eylemleri dolayısıyla açılmış hukuki sorumluluk davası veya göreve devam konusunu etkileyecek nitelikte açılmış ceza davası bulunmakta ise davaya ilişkin genel bilgilere yer verilir.

3) Yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve üyeleri ile denetim ve disiplin kurulu üyelerine yapılan aylık ücret veya huzur hakları ile yurt içi ve yurt dışı harcırah ödemelerinde, Kanunun 56 ncı maddesi, ilgili mevzuat hükümleri ve genel kurul tarafından belirlenen limit ve esaslara aykırı davranılıp davranılmadığı ve organ üyelerinin meslek kuruluşunun sadece bir iştirakinden ücret alıp almadığı incelenir.

4) Odalarda gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımı, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınması, kurulmuş veya kurulacak şirket ve kooperatiflere iştirak edilmesi ve vakıf kurulması hususlarında bağlı olunan birliğin muvafakatinin alınıp alınmadığına ve bu konulara ilişkin yönetim kurulunun birliğin muvafakati ve genel kurulun kararları çerçevesinde hareket edip etmediği açıklanır.

5) Meslek kuruluşunun organlarında görev yapan üyelerin ve yakınlarının, Kanunun 51 inci maddesinde öngörülen görev alma yasağına ilişkin usul ve esaslara aykırı davranıp davranmadığı belirtilir.

6) Yönetim kurulu faaliyet raporunun meslek kuruluşunun gerçek durumunu yansıtır şekilde eksiksiz ve hatasız hazırlanıp hazırlanmadığı ortaya konulur.

c) Üyelik işlemleri bölümü

1) Üye sayısı açıklanarak aktif üye sayısının yüzden aşağıya düşüp düşmediği belirtilir.

2) Odanın faaliyet alanına giren hususlardan aynı meslek koluna mensup esnaf ve sanatkârların zamanla ayrı oda kurmaları halinde bunun sonucu olarak kalan üye sayısının iki yüzden aşağı düşüp düşmediğine yer verilir.

3) Oda üyesi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulup konulmadığı açıklanır.

4) Mesleki eğitim faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediği ve bu faaliyetler için ayrılan fonun yine mevzuata uygun harcanıp harcanmadığı belirtilir.

ç) Defter ve belgeler bölümü

1) Meslek kuruluşu tarafından Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca tutulması zorunlu olan muamelata ilişkin defterlerin tutulup tutulmadığı, ayrıca aynı maddede sayılan belge, beyanname, makbuz ve fişlerin kullanılıp kullanılmadığı belirtilir.

2) 31/12/2007 tarihli ve 26743 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliğinin 82 nci maddesi kapsamında, meslek kuruluşu tarafından muhasebeye ilişkin yevmiye defteri, büyük defter (defteri kebir), kasa defteri, yardımcı hesaplar defteri, demirbaş defteri ve kıymetli evrak defterinin tutulup tutulmadığına yer verilir.

3) Meslek kuruluşunca tutulması gereken defterlerden; yevmiye defteri, büyük defter, kasa defteri, üye kayıt defteri ve yönetim kurulu karar defterinin notere tasdik ettirilip ettirilmediği belirtilir.

4) Muhasebeye ilişkin defterlere kayıtların Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliğinde öngörülen sürede yapılıp yapılmadığı ile kayıt düzen ve usulüne uyulup uyulmadığından bahsedilir.

5) Yazışma evrakı ile muhasebe evrakının ve özelliği olan kayıt ve dokümanların, 31/12/2007 tarihli ve 26743 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde saklanıp saklanmadığı ortaya konulur.

6) Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemelerin tümünün mevzuat açısından geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanıp dayanmadığı açıklanır.

d) Hesaplar ve mali durum bölümü

1) Bilanço ve gelir gider tablosunun, meslek kuruluşunun muhasebe defterlerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı, yanlış ve eksik bilgi bulunup bulunmadığı, bilanço kalemlerinin ayrıntılı bilgi içerip içermediği ortaya konulur.

2) Bilanço ve gelir gider tablosunun, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği belirtilir.

3) Bir önceki genel kurulda görüşülerek kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olup olmadığı açıklanır.

4) Bilançoda “Hazır Değerler” ve “Menkul Kıymetler” bölümünde yer alan tutarların fiilen bulunup bulunmadığı sayım ile tespit edilir ve sayım sonuçlarına raporda yer verilir.

5) Meslek kuruluşunun alacaklarının hangi işlemlerden kaynaklandığı, alacakların takibi ve tahsili konusunda yönetim kurulunca gerekli gayret ve titizliğin gösterilip gösterilmediği belirtilir.

6) Meslek kuruluşu kayıtlarında görünen avansların ayrıntılı dökümü incelenerek bu avansların meslek kuruluşunun amaç ve faaliyeti kapsamında verilip verilmediği, avans kapatma işlemlerinde süre ve belge yönünden gerekli titizliğin gösterilip gösterilmediği ortaya konulur.

7) Meslek kuruluşunun genel olarak borçlarının dökümü incelenerek borçların gerçek bir mal veya hizmet alımına dayanıp dayanmadığı, borçların vadesinde ödenmesi konusunda yönetim kurulunca gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususlarında açıklama yapılır.

8) Üyelerden yapılan her türlü tahsilatın kayıtlara eksiksiz intikal ettirilip ettirilmediği, gecikme zammı tahakkuk ve tahsilatlarının yapılıp yapılmadığı açıklanır.

9) Yasal mali yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilip getirilmediği, meslek kuruluşu faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında herhangi bir faiz veya gecikme cezası ödenmiş ise bunların dökümü, nedenleri ve bilançoda açık olarak yer verilip verilmediği belirtilir.

10) Meslek kuruluşunca gayrimenkul ve/veya taşıt alım ve/veya satımı yapılmışsa bu alım ve satım işlemlerinin genel kurul kararlarında belirtilen esaslara uygun olup olmadığına yer verilir.

11) Genel yönetim giderlerinin usulüne uygun ve meslek kuruluşunun iş hacmiyle uyumlu olup olmadığı ortaya konulur.

12) Meslek kuruluşu tarafından yapılan sosyal yardımların Kanunda öngörülen esas ve sınırlamalar dahilindeyapılıp yapılmadığı, odaların muhtaç durumdaki oda üyelerine, birlik ve federasyonların bütçe imkânları elverişli olmayan üye odalara, Konfederasyonun bütçe imkânları yeterli olmayan birlik ve federasyonlara yaptığı ayni ve nakdi yardımların mevzuat hükümleri ve objektif kıstaslar çerçevesinde yapılıp yapılmadığı rakamsal veriler doğrultusunda açıklanır.

13) Bu bent uyarınca yapılan tespitler çerçevesinde, meslek kuruluşunun mali durumu hakkında genel bir değerlendirme yapılır.

e) Diğer açıklamalar ve sonuç bölümü

1) Meslek kuruluşunun, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunup bulunmadığı belirtilir.

2) Bakanlıkça ve/veya üst kuruluşça verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği açıklanır.

3) Kanunun 15 inci maddesi uyarınca odanın feshini gerektiren bir durumun olup olmadığı açıklanır.

4) Meslek kuruluşuna ait defter ve belgelerin incelenmek üzere denetim kuruluna verilip verilmediği ve bu konuda herhangi bir sıkıntının yaşanıp yaşanmadığı ortaya konulur.

5) Bu Tebliğde yer almayan hususlara ilave olarak denetim kurulu raporunda gerekli görülen açıklamalara ve önerilere yer verilebilir.

6) İşlerin yürütülmesinde görülen eksiklikler ile Kanun, ikincil düzenlemeler ve ana sözleşmeye aykırı hareketler belirlenmiş ise kısa açıklama yapılır ve yapılacak işleme dair görüşlere yer verilir.

7) Sonuç bölümünde, meslek kuruluşunun hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda ulaşılan kanaat belirtilerek yönetim kurulunun ibra edilmesi veya ibra edilmemesi genel kurulun takdirine sunulur.

Dönem sonu raporuna ilişkin yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Denetim kurulu, 9 uncu maddeye uygun olarak hazırladığı denetim raporunu, yönetim kuruluna bir yazı ekinde sunar. Söz konusu rapor, diğer genel kurul belgeleriyle birlikte toplantıdan on beş gün önce ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasından üyelerinin bilgisine sunulur ve kuruluşun merkezinde ayrıca incelemeye açık tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Odaların birlik denetim kurulu tarafından denetlenmesi

MADDE 12 – (1) Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Bakanlık, ihbar veya şikâyet doğrultusunda ya da resen odaların hesap ve işlemlerinin, bağlı bulunulan birliğin denetim kurulu tarafından incelenmesini isteyebilir.

(2) Birinci fıkrada öngörülen ve istem üzerine yapılan denetimlerde birliklerin denetim kurulları, birliğe bağlı odaların hesap ve işlemlerini bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık adına inceler ve sonuçlarını konsolideederek iki ay içerisinde Bakanlığa gönderir. İnceleme konuları şunlardır:

a) Kanunla verilen görevler ile genel kurulda alınan kararların oda yönetim kurulu tarafından yerine getirilip getirilmediği.

b) Oda işlemlerinin mevzuat ve oda ana sözleşmesi çerçevesinde yapılıp yapılmadığı.

c) Bakanlık ve oda üst kuruluşları tarafından verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği.

ç) Odanın yıllık aidatlarının üyelerden zamanında tahsil edilip edilmediği.

d) Odanın mali bilgilerinin, üye kayıtlarının, personel ve organ üyelerinin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında, yeterli bilgileri haiz şekilde tutulup tutulmadığı.

(3) Bu madde kapsamında yapılan denetimlerde; oda yönetim kurulu, oda genel sekreteri ve personeli tarafından mizan cetveli, defterler, muhasebe belgeleri ve talep edilen diğer bilgi ve belgeler gecikmeksizin birlik denetim kuruluna verilir ve gerekirse yerinde inceleme imkânı sağlanır.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı olan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genelge, tamim, talimat ve benzeri görüşlerinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Uygulama

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili tereddüt oluşması halinde, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda hareket edilir. Bu Tebliğ kapsamında düzenlenecek raporlarda Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan örnek denetim raporu formları kullanılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.