logo-type

mevzuat

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği 20 Eylül 2005 (Yeni)


Yönetmelik

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve

Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya

Hükümet Komiserleri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Kanuna ve ana sözleşmelerine uygun olarak yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantıları ile bu toplantılarda görev yapacak Bakanlık temsilcileri veya hükümet komiserlerinin, toplantılardaki görev, yetki ve nitelikleri ile bunlara ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin hususları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Kanunun 47 nci ve 75 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Kanun: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununu,

             Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             Genel Müdürlük: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünü,

             Valilik: Oda ve birliğin bulunduğu yerdeki valiliği,

             Kaymakamlık: Odanın bulunduğu yerdeki kaymakamlığı,

             Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları: Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,

             Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunu,

             Federasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonlarını,

             Birlik: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerini,

             Oda: Esnaf ve sanatkarlar odalarını,

             Temsilci: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, valilik veya kaymakamlık tarafından, esnaf ve sanatkarlar odaları, birlikleri, federasyonları ve Konfederasyonu’nun genel kurul toplantılarında bulundurulacak Bakanlık temsilcisini veya hükümet komiserini,

             İlçe seçim kurulu: Toplantının yapılacağı yer ilçe seçim kurulunu,

             Toplantı: Esnaf ve sanatkarlar odaları, birlikleri, federasyonları ve Konfederasyonu’nun 5362 sayılı Kanuna göre yapacakları genel kurul toplantılarını,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçimler

             Genel kurul toplantıları ve çağrı

             Madde 5 — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurul toplantıları yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine, dört yılda bir olmak üzere;

             a) Oda genel kurulları Ocak, Şubat ve Mart aylarında,

             b) Birlik genel kurulları Mayıs ayında,

             c) Federasyon genel kurulları Haziran ayında,

             d) Konfederasyon genel kurulu Eylül ayında,

             Kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

             Genel kurul toplantıları, üye sayısına uygun büyüklükte salonda yapılır.

             Yönetim kurulu kanuni şartları yerine getirmek suretiyle usulüne uygun şekilde genel kurulları zamanında yapmakla mükelleftir. Yönetim kurulu kendi takdir ve tespitleri ile genel kurul sürelerini Kanunda yazılı hükümlerin dışında tespit ve ilan edemez. Genel kurul toplantısını zamanında yapmayan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul işlemleri; odalarda bağlı olduğu birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeden sonraki iki ay içinde genel kurul yapılır.

             Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasında yayınlanır. Ayrıca, oda ve birliklerce mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle göre ilan olunur. Federasyon ve Konfederasyon genel kurul toplantıları Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilan olunur. Genel kurula sunulacak raporlar toplantıdan onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasından üyelerinin bilgilerine sunulur ve kuruluşun merkezinde ayrıca incelemeye açık tutulur. Genel kurul toplantısından, bir üst kuruluş yazılı olarak onbeş gün önce haberdar edilir.

             Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, kuruluş genel kurullarını kuruluş tarihinden sonraki doksan gün içinde yaparlar.

             Olağan toplantı gündemi

             Madde 6 — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurulu, her kuruluşun ana sözleşmesine uygun olarak düzenlenecek aşağıdaki ve gerek görülmesi halinde ilave edilecek diğer gündem maddeleriyle toplanır. Gündem maddeleri ayrı ayrı görüşülür.

             a) Açılış.

             b) Başkanlık divanının teşekkülü.

             c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

             d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

             e) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

             f) Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.

             g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.

             h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.

             ı) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.

             j) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.

             k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.

             l) Dilek ve temenniler.

             m) Seçimler.

             n) Kapanış.

             Gündemde yer almayan konular, toplantıda hazır bulunan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılacak oylama sonucuna göre, Bakanlık tarafından görüşülmesi istenen hususlar ise doğrudan gündeme alınır. Ana sözleşme değişikliği ve fesih hususu, ilan edilen gündemde yer almadıkça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi görüşülemez. Genel kurul görüşmelerinde gündeme bağlı kalınır.

             Olağanüstü genel kurul toplantıları

             Madde 7 — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurulları;

             a) Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile yönetim kurulu tarafından,

             b) Genel kurul üyelerinin dörtte birinin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, başvuruyu takip eden bir ay içinde alınacak kararla yönetim kurulu tarafından,

             c) Denetim kurulu tarafından,

             d) Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde Bakanlık tarafından,

             olağanüstü olarak toplantıya çağırılır.

             Toplantı, çağrısında belirlenen gündemle yapılır. Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışında görüşme yapılamaz. Bakanlık çağrısı hariç, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı hazırlık çalışmaları yönetim kurulunca yürütülür. Yönetim kurulunun bu görevi yerine getirmemesi halinde ise, olağanüstü genel kurul toplantısı hazırlık çalışmalarının nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği Bakanlık tarafından belirlenir.

             Genel kurul toplantıları ve çoğunluk

             Madde 8 — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının açılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplantıya iştirak etmesi şarttır.

             Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul toplantısı bir ayı geçmemek üzere ertelenir. İki toplantı arasındaki süre odalarda beş, diğerlerinde iki günden az olamaz. Bu durum iki genel kurul üyesi ve Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.

             İlk toplantı ilanında ikinci toplantının yeri, tarih ve saati belirtilmiş ise yeniden ilan yapılmaz. İkinci toplantıya katılanların sayısı odalarda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplamının beş katından az olamaz. Diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

             Genel kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak, fesih konusunda karar alınabilmesi için genel kurul üyelerinin üçte ikisinin, ana sözleşme değişikliği için ise genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının kararı zorunludur.

             Genel kurul toplantısına katılacaklar listesi

             Madde 9 — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarına katılan genel kurul üyeleri;

             a) Adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi,

             b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik numarası,

             c) Esnaf ve sanatkar sicil numarası,

             d) Temsilcisi oldukları birlik veya federasyon isimlerini,

             gösterecek şekilde, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alacakları listedeki yerlerini kimlik göstermek ve imza etmek suretiyle genel kurula katılırlar.

             Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılacak üyeleri belirleyen ve seçim kuruluna verilecek olan (seçimli genel kurullarda) genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, Maliye Bakanlığı ile Konfederasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen ve esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına bildirilen ücret karşılığında ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşu tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından temin edilir. Tahsil edilen ücret tutarları Kanunun 66 ncı maddesi gereğince bütçeye gelir kaydedilir.

             Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları gerekli olup, vekâlet kabul edilmez. Genel kurul üyelerinden birden fazla temsil hakkı olanların, her temsil hakları için ayrı oy hakkı vardır.

             Genel kurul toplantısına katılacakların listesi ve diğer genel kurul evrakı, genel kurul divan başkanı ve divan üyeleri ile Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından imza olunur.

             Seçimsiz genel kurullarda toplantıya katılacaklar listesi seçim kurulu başkanlığına sunulmaz.

             Başkanlık divanı

             Madde 10 — Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantıyı açma iznini vermesini müteakip genel kurul üyeleri tarafından, genel kurul üyeleri veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş temsilciler arasından genel kurulu, belirlenen ve oylanacak gündeme göre sevk ve idare ile görevli bir başkan, bir başkan vekili ve üç kâtip üye açık oyla, ya da toplantıya katılan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi halinde, gizli oy açık tasnifle seçilir.

             Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri

             Madde 11 — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının organ seçimleri ile yönetim kurulu başkanlarının seçimi tek dereceli olarak, yargı gözetiminde gizli oyla ve açık tasnifle yapılır.

             Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini gösteren Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun mührü ile mühürlenmiş olarak verilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

             Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle varsa noksanlıkları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak genel kurul üyelerini belirleyen listeyi ve diğer hususları en geç iki gün içinde onaylar, onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar seçim kurulu ile ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun merkezinde ve genel kurulun yapılacağı yerde asılmak suretiyle, ayrıca Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında yedi gün süre ile ilan edilir.

             Yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanır.

             Hakim tarafından kesin karara bağlanan itirazlar, meslek kuruluşunun bağlı olduğu sicil müdürlüğü tarafından aynı gün içinde Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı vasıtasıyla listeye ilave edilerek, genel kurula katılmasına veya katılmamasına hakim tarafından karar verilen esnaf ve sanatkarlar listedeki ilgili sütunlarda belirtilerek gösterilir.

             Hakimin verdiği kesin kararın işlendiği yeni genel kurul toplantısına katılacaklar listesi ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından her sayfası ayrı ayrı mühürlenerek kontrol ve tasdik edilmek üzere tekrar ilçe seçim kurulu başkanlığına sunulur.

             Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar aynı gün onaylanarak ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşuna gönderilir.

             Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan genel kurul üyeleri arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

             Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup görevleri, bu işlemler bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

             Bin kişiden fazla üyesi bulunan genel kurullarda her bin kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. İkiyüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, seçim kurulundan sağlanır.

             Oy verme işlemi genel kurul görüşmelerinden sonra başlar ve saat 17:00'ye kadar, gizli oy açık tasnif esaslarıyla devam eder. Seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen üyeler de oylarını kullanırlar. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar oy verenin kimliğinin resmî bir kuruluşça verilen belge ile kanıtlanmasından ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, genel başkan veya başkanı ayrı, yönetim ve denetim varsa disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini ayrı belirten her türlü şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. Adaylar asıl ve yedek üye olarak liste halinde seçime girerlerse, tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asıl adaylar asıl, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler sıralanır.

             Genel kurullarda oy verme işlemi alt yapı müsait olduğu takdirde elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

             Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar ile elektronik ortamda kullanılan oylar hâkim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak ve ilgili meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr sayfasında yayınlanmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder. Seçim sonuçları üst kuruluşlara ve Bakanlığa bildirilir.

             Birliklerin ve federasyonların genel kurullarında odaları temsile yetkili üyeler, Konfederasyon genel kurulunda birlikleri ve federasyonları temsile yetkili üyeler, yeni seçilen yönetim kurulu başkanı ve üyeleridir. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları eski üyeleriyle üst kuruluş genel kurulunda temsil edilemez.

             Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veyahut seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, ilgililer bu karara, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu en geç iki iş günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar. İptal kararının kesinleşmesi üzerine hâkim, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek ilgililere ve Bakanlığa bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

             Seçimlerin tamamının iptali halinde seçimler yenileninceye kadar geçen sürede yönetim kurulu görevini yapmak üzere odalara birlik, birlik ve federasyonlara Konfederasyon, Konfederasyona ise Bakanlık tarafından, genel kurul üyeleri arasından üç kişilik bir kurul atanır.

             İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üzerinden ücret ödenir. Bu ve diğer seçim giderleri genel kurulu yapan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından karşılanır.

             Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

             Seçilme şartları

             Madde12 — Genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar şunlardır:

             a) Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak; Konfederasyon denetim kurulu üyeliğine dışarıdan seçilecekler için dört yıllık yüksek okul mezunu ve denetim formasyonunu haiz olmak; disiplin kurulu üyeliği için en az lise mezunu olmak; yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak. Aday olacaklar bu durumlarını, toplantıdan önce Bakanlık temsilcisine veya hükümet komiserine tevsik ederler.

             b) Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan seçilecekler ve yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak.

             c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak. Aday olacaklar bu durumlarını, toplantıdan önce Cumhuriyet Savcılığından alacakları belge ile Bakanlık temsilcisine veya hükümet komiserine tevsik ederler.

             d) Seçim esnasında oda üyeliğinden geçici veya uzun süreli olarak çıkarılmasına ilişkin kesinleşmiş ceza almamış olmak.

             e) Genel başkanlık ve başkanlık görevini üst üste iki dönem yapanlar için bir seçim dönemi geçmiş olmak.

             Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir.

             Organlarda görev alma yasağı

             Madde 13 — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında denetim ve disiplin kurulu üyeliği bulunanların, aynı kuruluşun yönetim kurulunda görev almaları yasaktır. Bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının da aynı dönemde, bu kuruluşun yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev almaları yasaktır.

             Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkârlar ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. Bu kişiler, odalarda birden fazla yetkili organ üyeliği görevi alamazlar.

             Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarından herhangi birisinde yönetim, denetim veya disiplin kurulu üyeliği bulunanlar, diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim, denetim veya disiplin kurullarının en fazla ikisinde daha üye olarak yer alabilirler. Bu kişiler uhdelerinde üç görevden ziyade üyelik bulunduramazlar. Aynı kişi birlik ve federasyon başkanı olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temsilcilere Ait Usul ve Esaslar

             Toplantılarda temsilci bulundurma

             Madde 14 — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının geçerli olabilmesi için Kanunun 47 nci maddesi uyarınca Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantı süresince bulunması ve kapanışa kadar toplantıya nezareti zorunludur.

             Görevlendirilen temsilcinin imzasını taşımayan genel kurul toplantısına katılacaklar listesi ile tutanaklar ve dolayısıyla toplantı belgeleri hüküm ifade etmez.

             Ancak, usulüne uygun olarak yapılan müracaat üzerine görevlendirme yapıldığı halde, Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri toplantıya katılmaz ise mülki idare amirine durum bildirilir. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra toplantıya başlanır.

             Temsilci görevlendirilmesi

             Madde 15 — Esnaf ve sanatkarlar odaları, birlikleri, federasyonları ve Konfederasyonu’nun genel kurul toplantılarında, temsilci görevlendirme yetkisi Bakanlık, valilik veya kaymakamlığa aittir.

             a) Ankara Büyükşehir il merkezi sınırları içinde kurulu bulunan esnaf ve sanatkarlar oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonun genel kurul toplantılarında bulundurulacak temsilciler için Genel Müdürlük, Ankara Büyükşehir il merkezi sınırları dışında kalan ilçelerde yapılacak genel kurul toplantılarında bulundurulacak temsilciler için ise Valilik,

             b) Diğer il ve ilçelerdeki oda ve birliklerin genel kurul toplantılarında bulundurulacak temsilciler için il merkezlerinde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık,

             tarafından görevlendirme yapılır.

             c) Bakanlık Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, isterse Ankara ili dışındaki illerde kurulu birliklerin genel kurul toplantılarına temsilci görevlendirebilir. Bu itibarla, birlikler genel kurul tarihlerini toplantıdan onbeş gün önce Bakanlığa bildirir.

             Temsilci istemede usul

             Madde 16 — Bakanlık veya valilik yada kaymakamlık tarafından temsilci tayin edilebilmesi için,

             a) Temsilci tayin talebini kapsayan müracaatın toplantı tarihinden en az on gün önce bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde gösterilen yetkili makama yazılı olarak yapılması,

             b) Müracaata toplantı tarihine ait gazetenin, gazete yayınlanmıyor ise o yer örf ve adetlerine göre yapılan ilana ait belgenin ve genel kurul toplantısı yapılmasına ait kararın eklenmesi,

             gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Temsilcilerin Nitelikleri, Görev ve Yetkileri

             Temsilcilerin nitelikleri

             Madde 17 — Temsilcilerde aranacak nitelikler şunlardır:

             a) Bakanlık, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünde veya taşra teşkilatında yada valilik ve kaymakamlık bünyesindeki birimlerde asil memur olarak çalışıyor olmak.

             b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

             c) Bakanlıkça esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları konusunda düzenlenen eğitime katılmış olmak.

             d) Görev sorumluluğu ve temsil yeteneği olmak.

             Temsilcilerin görev ve yetkileri

             Madde 18 — Temsilci, toplantının mevzuat, ana sözleşme ve gündem esasları içinde yapılmasını temin ve denetlemekle görevlidir. Temsilcinin genel kurul toplantılarındaki görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

             a) Kendisine tevdi edilen görev ile ilgili evrakı toplantıdan önce incelemek.

             b) Toplantı ilanının mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

             c) Katılanlar listesinin Kanun ve ana sözleşmede belirlendiği şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek.

             d) Toplantı yeter sayısının sağlanıp sağlanamadığını tespit etmek.

             e) Toplantı başlamadan önce toplantı salonunun tamamen boş olduğu hususlarını tetkik ederek toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığını tespit ettikten sonra görüşmelerin başlamasına izin vermek.

             f) Toplantı yeter sayısının elde edilememesi halinde durumu tespit eden bir tutanak düzenleyerek bu tutanağı toplantıya iştirak eden iki yönetim kurulu üyesi ile birlikte imzalamak.

             g) Genel kurul toplantısıyla ilgili hizmetlerin yürütülmesi sırasında ve ihtiyaç halinde, odalardan görevli personelden uygun bulduklarının görevlendirilmesini yönetim kurulu başkanından talep etmek.

             h) Gündeme bağlı kalınması hususunu ihtiyaç halinde başkanlık divanına sözlü olarak hatırlatmak.

             ı) Genel kurulda delegeleri ve misafirleri ayrı yerlerde oturtmak, güvenliğin temini bakımından gerek görülürse genel kurul toplantısına misafir almamak.

             j) Toplantının açılmasından sonra başkanlık divanı teşekkülü için yapılan açık oylamada sayımlar ile ilgili itirazlar olduğunda, oyları saymak ve kesin tespiti yapmak.

             k) Toplantıya katılanlar listesini, toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanmasından sonra başkanlık divanı ile birlikte imzalamak.

             l) Genel kurul toplantılarının devam etmesi sırasında gerek katılan üyelerin gerekse üyeler dışındaki davetlilerin müdahalesi suretiyle toplantının sağlıklı bir biçimde yürümesi engellenir ve bu husus sürekli bir şekilde genel kurul çalışmalarını aksatacak nitelik kazandığı takdirde, divan başkanlığının görüşünü de alarak toplantıya bir saate kadar ara vermek.

             m) Toplantının yeniden ve kaldığı yerden başlamak suretiyle açılmasından sonra, aynı şartlar toplantının devamına imkan vermeyecek boyutlara ulaştığı takdirde divan başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla toplantıyı durdurmak ve tehir etmek.

             n) Aday olacakların seçilme yeterliliklerini ve cumhuriyet savcılığından alacakları belgeyi, toplantıdan önce incelemek ve kayda almak.

             o) Kanun ve ana sözleşmelerde kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Temsilci Ücretleri

             Temsilci ücretleri

             Madde 19 — Esnaf ve sanatkarlar odaları, birlikleri, federasyonları ve Konfederasyonu’nun genel kurul toplantılarında bulundurulacak Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiserinin, zaruri masraflarını karşılamak üzere, onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan net asgari ücretin onda biri olarak günlük ücret net ödenir. Ödenen ücret ve vergisi genel kurul toplantısını yapan kuruluşlara aittir.

             a) İş gününde yapılacak genel kurul toplantıları için günlük ücret tutarı Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen her personele ve her toplantı için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanır ödenir.

             b) İş günü dışında kalan tatil ve resmi bayram günlerine rastlayan diğer tatil günlerinde toplantı yapılması halinde, günlük ücret % 50 (yüzde elli) fazlasıyla hesaplanır ve net olarak ödenir.

             c) Toplantılar için temsilcilere ödenen ücret tutarları adı ve soyadı, ödeme tarihi, yeri ve günlük tutarı belirtilmek suretiyle toplantıyı yapan kuruluş tarafından bordroda gösterilir. Net ödemelerin kanuni kesintileri mevzuat dahilindeki süre içerisindeki ilgili vergi dairesine genel kurulu yapan kuruluş tarafından yatırılır. Bu işlemlerden doğabilecek hata ve noksanlıkların sorumluluğu kuruluşa aittir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             Madde 20 — 23/3/1992 tarihli ve 21180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve Üst Kuruluşlarının Yapacakları Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bulundurulacak Bakanlık Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici madde 1 — Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre yapılacak ilk genel kurul ve seçimleri; odaların 2005 yılı Ekim-Kasım ayında, birliklerin ve federasyonların 2005 yılı Aralık ayında, Konfederasyonun 2006 yılı Ocak ayında yapılır.

             Geçici madde 2 — Bakanlık Temsilcisi ve hükümet komiseri için aranan niteliklerden bu Yönetmeliğin 17 ncimaddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen; "Bakanlıkça esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları konusunda düzenlenen eğitime katılmış olmak" şartı, bu konuda Genel Müdürlük tarafından yapılacak eğitime kadar aranmaz.

             Yürürlük

             Madde 21 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.