logo-type

mevzuat

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


 

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2008 tarihli ve 27031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Kurulda alınan kararlara ilişkin eylem planlarını Kurulda temsilcisi bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlayarak Kurul Başkanının onayına sunmak ve onaylanan eylem planları doğrultusunda sorumlu kuruluşlar tarafından hazırlanan faaliyet planlarının uygulanmasını izlemek, uygulama sonuçları hakkında Kurula bilgi vermek,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Yürütme Kurulu, ayda bir kez bir önceki toplantıda belirlenen gün ve saatte toplanır. İhtiyaç olması halinde olağanüstü de toplanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) İl müdürlüklerince yürütülen işgücü uyum faaliyetleri ve sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı ve Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla Denetim Kurulu tarafından denetlenir.

(2) Denetim Kurulu; Kurul başkanının onayıyla, biri Kurum temsilcisi, diğeri Kuruldaki diğer kurum ve kuruluş temsilcileri arasından seçilecek bir üye olmak üzere iki üyeden oluşur.

(3) İhtiyaç duyulması hâlinde birden fazla Denetim Kurulu oluşturulabilir.

(4) Denetim Kurulu, ihbar, şikayet gibi nedenlerle yapılacak olağanüstü denetimler dışında işgücü yetiştirme kurslarını ayda bir denetler. Denetimlerde Kurum tarafından düzenlenecek denetim formu kullanılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplantılara katılım, üyeliğin sona ermesi ve kurul üyelerine yapılacak ödemeler

MADDE 15 – (1) Kurul, Yürütme Kurulu toplantılarına ve denetimlere asil üyelerin katılması esastır. Bununla birlikte;

a) Vali, belediye başkanı (Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreteri ya da genel sekreter yardımcısı), il özel idaresi genel sekreteri, il millî eğitim müdürü, il sanayi ve ticaret müdürü, Kurum il müdürü, il ticaret ve sanayi odası başkanı veya başkanları il esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanının; kurumlarında asli görevlerinin başında olmamaları halinde yerlerine sadece kurumlarında bulundukları makama vekâlet edenler Kurul toplantılarına katılabilir.

b) İşçi konfederasyonları, işveren konfederasyonu ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafından bildirilen asil üyenin katılamadığı durumlarda toplantılara kurumlarının daha önceden bildirdiği yedek üye katılabilir.

c) İlde bulunan yüksek öğretim kurumlarının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü veya mesleki teknik eğitim bölümlerinden bir öğretim üyesinin toplantılara katılamaması durumunda görevlendirilecek üyenin söz konusu bölümlerden bir öğretim üyesi olması gerekir.

ç) Kurul üyelerinden toplantılara mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üyelerin bu durumu, ilgili merkez teşkilatına yazı ile bildirilir.

d) Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulunda temsilcisi bulunan kurum ve kuruluşlar, asil üyeleri ile birlikte asil üyelerin mazeretleri nedeniyle toplantı ve denetimlere katılamadığı durumlarda yerlerine katılacak yedek üyelerin isimlerini sekreteryaya yazı ile bildirir.

(2) Yürütme Kurulu üyelerinin yıl içinde yapılan toplantılara mazeretsiz üç kez katılmamaları halinde; il milli eğitim müdürlüğü ve Kurum il müdürlüğü temsilcilerinin yerine yeni üyelerin görevlendirmesi yapılır; diğer üyeler için yapılacak ilk Kurul toplantısında Kurula üye verecek kurum ve kuruluşlar seçilir. Kurulda temsil süresi sona eren kurum/kuruluş iki yıl süre ile Yürütme Kurulunda temsil edilemez.

(3) Denetim Kurulu üyelerinin yıl içinde yapılan denetimlere mazeretsiz iki kez, katılmamaları halinde; il müdürlüğünün teklifi ve Kurul başkanının onayı ile, yeni üyeler görevlendirilir. Bu şekilde Denetim Kurulu üyeliğinden çıkarılanlar, iki yıl geçmedikçe yeniden üye olarak görevlendirilemez.

(4) Herhangi bir nedenle üyeliği sona erenler, onbeş gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

(5) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara uygun olmayan katılımlar için herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Kurum tarafından; Kurul üyelerine yılda dörtten, Yürütme Kurulu üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı için (3000) gösterge rakamını geçmeyecek şekilde Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Denetim Kurulu üyelerine ise ayda otuz işgücü yetiştirme kursunu geçmemek üzere denetlenen kurs başına (300) gösterge rakamını geçmeyecek şekilde Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden denetim ücreti ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Birden fazla kurul üyesi olanlar bu ödemelerin en fazla birinden yararlanır.

(6) Başka yerde görevlendirilen Kurul, Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun hükümlerine göre harcırah ödenmesi yapılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim, Sanayi ve Ticaret ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları müştereken yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/10/2008

27031