logo-type

BİDDG

BİDDG


BİDDG

PRATİK EĞİTİMİN VERİLECEĞİ İŞYERLERİ VE BUNLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 Amaç:

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun meslekî eğitime ilişkin hükümleri ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre pratik meslek eğitiminin verildiği işyerlerinin, bu eğitimin verilmesine elverişli olup olmadığının belirlenmesine ve bu işyerlerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir (MADDE 1(1).

 ODA BÜNYESİNDE KURULAN İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GURUBU (İDDG);

 • Oda yönetim kurulunca, çalışma bölgesindeki iş hacmine göre kendi üyeleri arasında veya dışından seçilen 2 ila 4 üyeden oluşur,
 • Odanın çalışma bölgesinde bulunan mesleki eğitim merkezi müdürlüklerinde, bulunmaması halinde diğer mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli bir alan uzmanı grupta yer almalıdır.

İDDG'lerin görevleri esas itibariyle:

 • İşletmede Eğiticilerin elverişliliği,
 • İşyerinin elverişliliği,
 • Eğitimin programa uygunluğu,
 • İstihdamın sözleşmeye ve mevzuata uygunluğu, konularında denetim ve danışmanlık yapmaktır.

 Çalışma Esasları

 1. İDDG üyeleri, görevlerini gereği gibi yerine getirebilmeleri amacıyla, kısa süreli bir eğitimden geçirilirler.
 2. İDDG üyeleri eğitim gördükten sonra, aralarında yapacakları iş bölümü sonucu, işyerlerine toplu veya tek kişilik denetleme ve danışmanlık ziyaretinde bulunurlar
 3. Görev alanına giren işyerleri yıllık denetleme ve danışmanlık programına göre yılda en az bir kez ziyaret edilir
 4. Program dışı ziyaret ve temas her zaman yapılabilir.
 5. Ziyaretlerde, Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen danışmanlık ve denetleme görevleri yerine getirilir.
 6. İşyeri ziyaretleri, ziyarette bulunan İDDG üyesi / üyeleri ve işveren tarafından imzalanan bir tutanağa bağlanır. " İşyerinin Pratik Eğitime Uygunluk Raporu (Yönerge Eki).
 7. İşyerinin, elverişlilik sınıflandırmasına göre ait olduğu grup, işyerinin görülebilir bir yerine asılan bir levha üzerinde belirtilir.
 8. Sınıflandırma grubunu belirleyen ve zamanla ortaya çıkabilecek grup değişikliğini belgeleyen "İşyerinin Pratik Eğitime Uygunluk Raporu"nun bir örneği işyerinde saklanır, birer örneği işyerinin bağlı olduğu Oda Başkanlığına, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve BİDDG' ye verilir. Raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi ve önerilen önlemlerin alınması sürekli izlenir

 BİRLİK İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUBU (BİDDG)

Odalar bünyesinde kurulan, işyeri denetleme ve danışmanlık gruplarının çalışmalarına rehberlik etmek ve karşılaşacakları sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla birlik bünyesinde birlik işyeri denetleme ve danışmanlık grubu (BİDDG) kurulur.

 1. Birlik işyeri denetleme ve danışmanlık grubu, birlik başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında;
  • Kapsam içindeki meslek dallarında kurulmuş bulunan odalarca belirlenecek en az üç üye ile
  • Mesleki eğitiminden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdüründen oluşur.
 2. Odası bulunmayan meslek dallarında bu grubun görevleri, ilgili birlik bünyesinde kurulan birlik işyeri denetleme ve danışmanlık gruplarınca yerine getirilir. Gerekirse o meslek dalı için bir işyeri denetleme ve danışmanlık grubu da kurulabilir.

Çalışma Esasları:

 • BİDDG' ler en az 3 ayda bir toplanırlar. Toplantı yeri, saati ve gündemi başkan tarafından en az 1 hafta önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Gerekli görülmesi halinde başkanın daveti üzerine toplantı sayısı arttırılabilir. BİDDG'ler gerekli görülmesi halinde ilçelerde de toplanabilirler.
 • BİDDG toplantı tutanakları ve alınan kararların bir sureti MİDDG'nin sekretarya görevini yürüten Konfederasyon bünyesindeki Eğitim ve Planlama Müdürlüğüne, bir sureti de il mesleki eğitim kurulunun sekretarya görevini yürüten mesleki eğitim merkezi müdürlüğüne gönderilir.

MERKEZ İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUBU (MİDDG)

Oda ve birlik bünyesinde kurulan, işyeri denetleme ve danışmanlık gruplarının çalışma esasları arasında birlik ve uyum sağlamak ve bunların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak amacı ile Konfederasyon bünyesinde bir Merkez İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (MİDDG) kurulur.

Görevleri:

      a) Aday çırak ve çırak öğrencilerin pratik eğitimlerinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri almak,

      b) Aday çırak ve çırak öğrencilerin pratik eğitimlerinde meydana gelen sorunları çözmek üzere Bakanlık ile işbirliği yapmak,

      c) Aday çırak ve çırak öğrencilerin pratik eğitiminde meydana gelen eksiklikleri gidermek üzere işletmeler-üstü eğitim merkezleri kurulmasını sağlamak,

      d) Oda ve birlik bünyesinde kurulan işyeri denetleme ve danışmanlık grupları arasında birlik ve uyum sağlamak, bunların karşılaşacakları sorunlara çözüm bularak yardımcı olmak.

Çalışma esasları

 • MİDDG, aday çırak ve çırak öğrencilerin pratik eğitimleri ile ilgili olarak gündeminde bulunan konuları görüşerek çözüme kavuşturmak üzere en az 6 ayda bir toplanır. Toplantı yer ve saati başkan tarafından, toplantı gündemi ile birlikte en az 10 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Gerekli görülen hallerde, başkanın isteği üzerine toplantı sayısı arttırılabilir. Gündemde bulunan konuların gerektirmesi halinde MİDDG Ankara dışındaki bir ilde de toplanabilir.
 • (2) MİDDG toplantı gündemindeki konularla ilgili olarak, gereğinde araştırma ve inceleme grupları kurulabilir. Bu grupların görev süresi araştırma konuları ile sınırlıdır

Ekli Görseller